• covid4.png
  • covid3.png
  • covid2.png
  • covid.png

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2497 โดยมีนายสุเทพ ศิริกุล เป็นครูใหญ่ คนแรก 
     พ.ศ. 2501 นายบุญมา ฉัตรหลวง เป็นครูใหญ่ 
     พ.ศ. 2505 นายถาวร กันทะลึก เป็นครูใหญ่ ได้เริ่มสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสนับสนุน สร้างจนแล้วเสร็จ
     พ.ศ.  2507 นายจรัส สุทธนู เป็นครูใหญ่ในปีนี้ได้ก่อสร้าง เสาธง บ่อน้ำ ส้วม และปรับปรุงสนามกีฬาจนใช้เป็นการได้ และได้เปิดป้ายนามอาคารเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2508
     พ.ศ. 2519 นายพรหมปั๋น อุประกุล เป็นครูใหญ่ ได้รับงบสร้างบ้านพักครู 40,000บาท และงบสร้างอาคารเรียน แบบ ช.ร. 01 งบ 240, 000บาท เปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520 ในปีนี้คณะครูและราษฎรในหมู่บ้านได้จัดหาทุน สร้างรั้วด้านทิศตะวันตก จนเสร็จ
     พ.ศ. 2525 นายนิรันดร์   คำก้อแก้ว เป็นครูใหญ่
     พ.ศ. 2527 นายณรงค์   ชัยสมบัติ เป็นครูใหญ่  
     พ.ศ. 2528 นายพิศัณย์ ลือชัย เป็นครูใหญ่ ปีนี้ได้รับงบสร้างส้วม แบบ สปช.601/4 จำนวน 1 หลัง งบ 40,000 บาท พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/2526  1 หลังงบ 200,000 บาท ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง งบ 140,000 บาท ในปีนี้ได้รับงบติดตั้งไฟฟ้า ภายใน 8,844 บาท ได้รับขยายเขตไฟฟ้า งบ 36,528 บาท พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ เป็นเงิน 35,000 บาท
     พ.ศ. 2531 นายเวศน์ แสงคำ เป็นครูใหญ่   พ.ศ. 2535 สร้างอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน งบ 25,000 บาท พ.ศ. 2540 สร้างอาคารบริหาร งบประมาณ 30,000 บาท
     พ.ศ. 2541 นายวีระเดช วรรณคำ เป็นครูใหญ่ สร้างรั้ว งบ 35,000 บาท และได้สร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณ 21,000 บาท    
  วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 นายบุญยืน ทูปแป้น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ก่อสร้างรางรินอาคารเรียน ชร.01 ติดตาข่ายโรงอาหาร ห้องส้วม ป้ายลานกีฬาต้านยาเสพติด สร้างเวทีมาตรฐานพ.ศ. 2544 สร้างโรงรถ สร้างสนามเปตอง สร้างห้องคอมพิวเตอร์  สร้างบ่อเลี้ยงกบ ต่อเติมอาคารบริหาร สร้างร่องระบายน้ำ ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด สร้างที่แปรงฟัน สร้างสนามตะกร้อและแบดมินตัน (รวมทั้งสิ้น 140,000บาท จากการบริจาคของชาวบ้าน) ปีการศึกษา 2544 ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นทำน้ำปู
     พ.ศ. 2545 ก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานที่งบประมาณ 50,000 บาท
  วันที่ 1 ตุลาคม 2545 นายบุญยืน ทูปแป้น ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
     พ.ศ.2546 ปรับปรุงอาคาร รับบริจาคคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท
     พ.ศ.2547 ปรับปรุงร่องระบายน้ำ งบ 75,000 บาท  วันที่ 1 ตุลาคม 2547 นายบุญยืน ทูปแป้น ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการคนแรก
     พ.ศ.2548 สร้างรั้วโรงเรียนและ ปรับปรุงห้องสมุด งบ 150,000 บาท
     วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550  ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 9  สิงหาคม 2550  8,307,000 บาท ก่อสร้างอาคารตึก4 ชั้น 12 ห้อง  ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ห้องพิเศษ จำนวน 2, 055,500 บาท วันที่ 19 ธันวาคม 2550 งบอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 1,875,400 บาท
     พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ตามมาตราวัดริกเตอร์ ทำให้อาคารตึก 4 ชั้น 12 ห้อง ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านจึงได้ช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จากไม้ในป่าชุมชน และได้รับการสนับสนุนหลังคาหญ้าคาจากทางอบต.ทรายขาว ทำให้ได้อาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา จำนวน ๙ ห้องเรียน และได้รับอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๔ ห้อง จากบริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง ประเทศไทย เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน
สำหรับอาคารเรียนอนุบาลที่ได้รับความเสียหาย ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทอมตะนคร โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ปูนอินทรี และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาลได้ตามปกติ
ก่อสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด ๘*๑๕ เมตร จากเงินบริจาคจำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว คุณนารี  วงศ์ศิโรจน์กุล และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการอนุเคราะห์ก่อสร้างอาคารเรียนพอดีพอดี สำหรับอนุบาล จำนวน ๔ ห้องเรียน จากบริษัท ช การช่างจำกัด(มหาชน) และบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) ปรับปรุงโรงอาหาร และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     พ.ศ. ๒๕๖๐ นางบัวเรียว  กองเมือง  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  (บ้านท่าฮ่อ) ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่  6  บ้านท่าฮ่อ  ตำบลทรายขาวอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 57120  มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่32 ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารและสนามกีฬา เป็นที่ตั้ง และประสานงานองค์กรพัฒนาชีวิตเพื่อประชาชน (บ.ว.ร.ส.) ชุมชนเข้มแข็ง 
     พ.ศ. 2561 นายธีระวัฒน์  นามสุข  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนัท อธิภัทร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายศิริมงคล คำดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเป็นหัวหน้าผู้บริหาร  และนายพิชัย  บุญรอด เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     พ.ศ. 2563 นายสุนัน สมสีดา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายประจวบ มาลานัน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสมเกียรติ คำแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเป็นหัวหน้าผู้บริหาร  และนายพิชัย  บุญรอด เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน