• covid3.png
  • covid2.png
  • covid.png
  • covid4.png

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (VISION)    

"ภายในปี 2562 โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม

นำไปสู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพตลอดชีวิต

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี เครือข่ายดีมีความเข้มแข็ง"

 

พันธกิจ(Mistion)

1. การส่งเสริมความเป็นเลิศ ในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี

2. การส่งเสริมสื่อและแหล่งเรียนรู้ทุกระบบ

3. การสนับสนุนให้มีบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพต่อการจัดการศึกษา

4. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

5. การส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์(Strategy)

1. การส่งเสริม สุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น

2. การสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ทุกระบบ

3. การสนับสนุนให้มีบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพ ต่อการจัดการเรียนรู้

4. การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี

5. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

6. การส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม

7. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย

8. มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

อัตลักษณ์ (Disentitling)

“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

เอกลักษณ์(Identity)

“สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”