• 008.jpg
  • 006.jpg
  • 009.jpg
  • 007.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 001.jpg
  • 005.jpg
  • 003.jpg

คณิตคิดสนุก คณิตฯ ป.4-ม.3 DLIT

คำถามกับการพับกระดาษ
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2
รายละเอียด :

การใช้เรื่องเล่าเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดการคิดภาพตาม เมื่อรวมกันเข้ากับการตั้งคำถาม ก็จะยิ่งช่วยให้เกิดความตื่นเต้นและเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหามากยิ่งขึ้น ในตอนนี้คณิตคิดสนุกนำเอาวิธีการเสริมสร้างความน่าสนใจประกอบการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิต โดยใช้กระดาษเหลือใช้เพียงแผ่นเดียว