• 001.jpg
  • 004.jpg
  • 006.jpg
  • 008.jpg
  • 002.jpg
  • 009.jpg
  • 003.jpg
  • 007.jpg
  • 005.jpg

KOVID-19

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) ขอขอบพระคุณ คุณหมอวราลี นรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรมปฐมนิเทศวันเปิดเรียนที่ผ่านมา