• covid.png
  • covid2.png
  • covid3.png
  • covid4.png

มาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเกิดเปิดเรียน

แผนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) มีแผนมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา จากสถานการณ์ โควิด 19

  1. กำหนดจุดเข้า-ออก เพียงทางเดียวและมีการคัดกรองวัดไข้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างการแบบอินฟราเรด หากพบว่าเด็กนักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งผู้ปกครอง และปรึกษาอาการจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  2. กำหนดให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
  3. กำชับให้นักเรียนมีความตระหนักในการล้างมือให้บ่อยครั้งหลังจากทำธุระส่วนตัวหรือหยิบจับสิ่งของ
  4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดรับส่ง นักเรียนที่มาจากรถรับส่ง จุดเข้าแถว จัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่ง โดยเว้นระห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และพื้นที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
  5. อาคารสถานที่ต่าง ๆ มีการทำความสะอาดบ่อยครั้งขึ้น บริเวณพื้นผิวสัมผัส ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
  6. งดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มย่อยและกลุ่มหมู่มาก โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเน้นพื้นที่จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ลดการสัมผัสระหว่างกัน