• new001 (5).jpg
  • 1.png
  • new2566.png
  • new001 (3).jpg
  • new001 (4).jpg
  • 2.png

ภาษาคอมพิวเตอร์

     ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

     -ภาษาเครื่อง (Machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์จะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่อง ลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

     -ภาษาแนวมนุษย์ (Human oriented language) หมายถึง ภาษาที่มนุษย์เข้าใจ  แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ เนื่องจากภาษาเครื่องมีความยุ่งยากและสับสนและได้มีการคิดใช้ตัวแปล (Translator) แปลจากภาษามนุษย์ให้กลายเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารดำเนินการได้